Vedtægter

Foreningens vedtægter.

Ullerslev husflidsforening er en selvstændig forening. og arbejder på frivillig basis.

 

Vedtægter for Ullerslev husflidsforening.

 • 1 Navn og hjemsted

 

Foreningens navn er Ullerslev Husflidsforening med hjemsted i Nyborg kommune

 • 2 Landsorganisation

Foreningen er medlem af Landsforbundet FORA – læring og kreativitet i fællesskab.

Med tilhørsforhold i region Fyn

 • 3 Formål

Foreningen arbejder for at fremme og udvikle den danske husflid samt bevare og videregive de håndværksmæssige og kulturelle værdier.

 • 4 Virksomhed

Formålet søges opnået gennem folkeoplysende kurser og andre former for folkeoplysende aktivitet herunder debatter og udstillinger inden for relevante fag og emner.

 • 5 Medlemmer

Alle kan blive medlemmer, af foreningen, såfremt de kan tilslutte sig formålet, medlemsskab er gyldigt ved betaling af kontingent til foreningen, medlemskontingentet fastsættes af bestyrelsen.

Medlemmerne hæfter ikke personligt for foreningens økonomi

 • 6 Bestyrelsen

Stk. 1.Bestyrelsen består af 5 medlemmer, mindst 1 skal deltage i foreningens kursusaktiviteter.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær, og fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

Eventuel skoleleder deltager i bestyrelsens møder.

Formanden sammenkalder til bestyrelsesmøderne med udsendelse af dagsorden og leder i øvrigt foreningens anliggender i overensstemmelse med bestyrelsens beslutninger.

Formanden, skolelederen eller et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid kræve afholdt bestyrelsesmøder.

 Der skrives referat af møderne.

Det er bestyrelsens opgave at:

 1. Udarbejde program for medlemsaktivitet og kursusvirksomhed.
 2. Ansætte og afskedige en skoleleder.
 3. Udarbejde budget og regnskab.
 4. Sørger for at foreningens ejendele er forsvarligt forsikret mod tyveri og brand.
 5. Udvælger delegerede til FORA s landsmøde ifølge landsforbunds regler.

Stk. 2. for bestyrelsesmedlemmerne gælder dansk rets almindelige erstatningsregler, men medlemmerne hæfter i øvrigt ikke for foreningens økonomiske forpligtelser.

 • 7 Ordinær generalforsamling

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen og afholdes hvert år i marts – april måned. Indvarslingen sker ved skriftlig meddelelse til medlemmerne eller annoncering mindst 2 uger før. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før dens afholdelse.

Bestyrelsen udarbejder en dagsorden, der skal indeholde mindst følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Aflæggelse og godkendelse af årsberetning ved formand og skoleleder.
 3. Aflæggelse og godkendelse af revideret regnskab/regnskaber for forenings- og kursusvirksomheden.
 4. Drøftelse af program for medlemsaktiviteter og kursusvirksomhed det kommende år.
 5. Indkomne forslag fra medlemmerne.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
 7. Valg af bilagskontrolør og bilagskontrolørsuppleant
 8. Eventuelt.

Valgperioden for bestyrelsesmedlemmer er 2 år. På den årlige generalforsamling er skiftevis 2 eller 3 af medlemmerne på valg. Hvis et bestyrelsesmedlem går af i årets løb, indtræder førstesuppleanten på pladsen ind til næste generalforsamling.

Valgperioden for suppleanterne er 1 år. Bilagskontrolanter vælges for 2 år, således at der vælges 1 hvert år. bilagskontrolørsuppleant vælges for 1 år.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødte stemmeberettigede deltagers antal.

Alle medlemmer over 15 år har stemmeret ved generalforsamlingen og er valgbare til bestyrelsen.

Almindelig stemmeflerhed er gældende ved alle afstemninger.

 • 8 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, såfremt et flertal af bestyrelsesmedlemmerne eller 1/3 af medlemmerne skriftligt forlanger det. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 2 ugers varsel med opgivelse af dagsorden.

Reglerne om ordinær generalforsamling finder tilsvarende anvendelse her.

 • 9 Skoleleder

Bestyrelsen ansætter og afskedige en skoleleder og fastsætter dennes løn og arbejdsvilkår. Skolelederen er ansvarlig over for bestyrelsen og myndighederne. Skolelederen har den administrative, regnskabsmæssige og pædagogiske ledelse af kursusvirksomheden for børn og voksne i henhold til Folkeoplysningsloven.

Skolelederen udarbejder undervisningstilbud i henhold til programmet og træffer de fornødne aftaler med lærerne.

Bestyrelsen kan vælge selv at udføre skolelederjobbet.

 

 • 10 Regnskab

Foreningen vælger selv om man vil føre et samlet regnskab for foreningen og kursusvirksomheden, dog skal det klart af regnskabet fremgå at evt. tildelte midler fra folkeoplysningsloven er anvendt til formålet. Regnskabet føres af kassereren der endvidere er ansvarlig for dets midler. Alternativ kan kassereren fører foreningens regnskab og være ansvarlig for dens midler. Skolelederen fører regnskab for kursusvirksomheden og er ansvarlig for dens midler. Regnskabet/regnskaberne revideres af foreningens bilagskontrolanter og forelægges generalforsamlingen til godkendelse. Regnskabsåret følger kalenderåret. Flest mulige af foreningens midler skal opbevares i pengeinstitut. Foreningen tegnes i økonomisk henseende af formanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem.

 • 11 Deltagerindflydelse

Deltagerne i kursusvirksomheden orienteres om foreningens virksomhed og om mulighed for at øve indflydelse på ledelsen som medlem af foreningen.

 • 12 Vedtægtsændring

Vedtægterne kan ændres på en generalforsamling med 2/3 flertal af de fremmødte, når ændringsforslagene er udsendt sammen med en rettidig udsendt dagsorden. Vedtægterne skal være i overensstemmelse med vedtægterne for FORA.

 • 13 Nedlæggelse af foreningen.

Stk. 1. Beslutning om nedlæggelse af foreningen kan kun ske på en normalt indvarslet generalforsamling, hvor nedlæggelsen er et selvstændigt punkt på dagsordenen, og hvor mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for nedlæggelsen. Beslutningen skal bekræftes af 2/3 af de fremmødte på en yderligere normalt indvarslet generalforsamling, der tidligst kan afholdes 14 dage efter den første.

Stk. 2 Med henblik på at sikre overholdelse af formalia i forbindelse med foreningens lukning, placering / forbrug af eventuel overskydende midler mv. skal FORA orienteres senest i forbindelse med indkaldelsen til den første generalforsamling, hvor nedlæggelsen skal til afstemning.

 • 14 Anvendelse af foreningens midler.

Ved nedlæggelse af foreningen overgår eventuelle aktiver til FORA, eller til Dansk Husflidsselskab mindefond, hvor de kan anvendes til støtte for andre husflidsforeninger. Foreningens papirer kan eventuelt afleveres til et lokalt arkiv eller museum.

 • 15 Ikrafttrædelse

Disse vedtægter er i overensstemmelse med vedtægterne for FORA og træder efter godkendelse i FORA styrelse i kraft

 Den 26 marts 2015

Således vedtaget på generalforsamlingen den 26 marts 2015.Ullerslev Husflidsforening
Svendborgvej 39 B
5540 Ullerslev

Skoleleder: Mogens Jørgensen

Telefon: 30703304

Mail: info@ullerslev.husflid.dk

CVR: 15356944

Formand Niels Jacobsen 60 24 10 05


Medlem af Fora